Skip to content

Committee

Steering Committee

Hong Qiao Inst. of Automation, CAS, CN
Antonio FacchettiGeorgia Tech., USA
Peng ShiUniv. of Adelaide, AU
Yu SunUniv. of Toronto, CA
Dae-Hyeong KimSeoul National Univ., KR
Zhijun LiTongji Univ., CN
Wenjung Li City Univ. of Hong Kong, CN

General Chair

Xinge YuCity Univ. of Hong Kong, CN

General Co-Chairs

Xinyu LiuUniv. of Toronto, CA
Guanglin LiInst. Advanced Tech., CAS, CN

Program Chairs

Haisheng XiaTongji Univ., CN
Fei ChenChinese Univ. of Hong Kong, CN

Organizing Chairs

Zhou LiInst. Nanoenergy&Nonosystems, CAS, CN
King LaiCity Univ. of Hong Kong, CN
Jun LiuCity Univ. of Hong Kong, CN

Local Arrangement Chairs

Shiming ZhangUniv. of Hong Kong, CN
Yajing ShenCity Univ. of Hong Kong, CN

Special Session Chairs

Cunjiang YuUniv. of Illinois at U.-C., USA
Ki-Jun YuYonsei Univ., KR

Award Chairs

Jonathan GaribaldiUniv. of Nottingham, UK
Inkyu ParkKAIST, KR
Qinghua HuangN.W. Polytech. Univ., CN

Publicity/Exhibits Chairs

Qingsong XuMacau Univ., CN
Chengkuo Lee
National Univ. of Singapore, SG

Publication Chairs

Long ChengInst. of Automation, CAS, CN
Yanchao MaoZhengzhou Univ., CN

Register Chairs

Bingcong JianTongji Univ., CN
Tengxin ZhangInst. of Artificial Intelligence, CN